Kouzlo numerologie

Čas zrození je nejdůležitější údaj o člověku. Celý život Vás provází Vaše datum narození. Z Vašeho data se dá zjistit, kdy dozraje duše, jak bude probíhat dětství, kdy si začnete plnit karmické zadání, a v jakých životních cyklech se budete rozvíjet. Dá se zjistit všechno o celém Vašem životě. Dozvíte se, proč se Vám v daný čas dějí určité věci, a jak je můžete ovlivnit.

6220_102525536424598_6213475_n

Numerologie

Každý člověk, když se narodí, je jako nepopsaný list papíru. Nepamatuje si své minulé životy, neví nic o svém životním poslání. Dětská duše, která přišla na tento svět, má určitý záměr, který si pamatuje. Přišla si splnit své karmické úkoly. V dětství se duše připravuje na své karmické zadání, které si začne plnit, až duše dospěje. V této době na dítě budou působit témata, která bude v dospělosti potřebovat pro jeho budoucí život. Duchovní dětství tedy rozhoduje, jestli budeme schopni splnit a jakým způsobem, svá karmické poslání v dospělosti. Po dobu duchovního zrání prožíváme tři cykly rozdělené do třetin. Od narození dítěte do cca 35 let věku. Poté je naše duše dospělá a začíná si plnit svá karmická zadání, která nezpracovala v minulých životech. Zde se můžete seznámit s prvním cyklem, který působí na děti v raném dětství tj. od věku nula – po dobu cca 10 let.

*Dětem narozeným v lednu a říjnu bude přicházet do života tento druh situací: Od dětství má být tato bytost vychovávána k samostatnosti a nezávislosti. Jedinec může v této životní etapě pociťovat osamocení. Může se cítit sám. Zde se projeví vývoj jeho individuality. Je proto potřeba zdravě podporovat jeho ego. Tato osoba se učí být samostatná, a proto by měla být vedena rodiči k samostatnosti. Měli byste si dát pozor, aby se děti nebo mladí jedinci necítili v izolaci, nebo sami. Je nutné tento pocit samoty u nich potlačovat. Toto dítě nebo mladý člověk se bude dostávat do takových životních pozic, kde se musí naučí samostatně fungovat. Měli by zvládnout umět se prosadit v kolektivu a ukázat svou sílu. Prosazovat se, být v čele, rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Tato duše se připravuje na velkou zodpovědnost a vedoucí pozici která přijde v dospělosti.

*Dětem narozeným v únoru a listopadu bude přicházet do života tento druh situací: Tuto bytost v tomto období ovlivňují emoce a prožitky ve kterých funguje. Musí pociťovat rodinu, být v kolektivu, čím více pochopení, tím se kvalitněji rozvíjí. Je potřeba zvládnout plachost, žít v harmonii a lásce. Ve vztahu plném důvěry. Naučit se komunikovat o svých pocitech. Zklamání ve vztazích této osoby neodvratně poškodí a odrazí se v budoucích partnerských vztazích. Proto je nutné dát tomuto jedinci pocit bezpečí a lásky. Pozor na citovou závislost. Tato osoba se musí naučit, že nemá být na nikom a ničem závislá. Chaos a zmatky omezují duchovní růst a vývin takové duše. Potřebuje se naučit spolupracovat a být vedena ke studiu. Ústrky a snižování sebevědomí vede v budoucnu k depresím a sníženému sebevědomí. Tento jedinec rád rozdává a pečuje o druhé. Proto pozor na zneužití okolím. Musí se naučit být sám sebou.

*Dětem narozeným v březnu a prosinci bude přicházet do života tento druh situací: V tomto období jsou děti velice aktivní, někdy hyperaktivní, hodně mluví, nebo jsou v neustálém pohybu, učí se komunikaci, a prosazovat se. Navazovat spojení se svým okolím a asertivnímu chování. U této nedospělé duše je třeba zvládnout souvisle mluvit, artikulovat, mít dostatečnou slovní zásobu. Čím lépe daný jedinec vše zvládne, tím lépe se prosadí v dospělosti. Tato osoba je všude tam, kde je rušno a něco se děje. Učí se chovat ve společnosti a různých kolektivech, proplouvat životem za pomoci komunikace, nebo nějaké tvorby (malovat, fotit, zpívat, tancovat).  U této osoby je nutné vybudovat lásku ke knihám, ke vzdělání, a k lidem, kteří jsou úspěšní, nebo k úspěšným skupinám. Sportovní aktivity, kde se projeví úspěšnost, talent nebo kreativita. Tyto duše potřebují rádce, který umí a bude k nim vzhlížet. Měli by se naučit přizpůsobit se podmínkám ve skupině a novému myšlení. Na konci tohoto cyklu většinou prožijí veliké citové zklamání. Toto zklamání, je osudové a je nutné pro Váš další vývoj duše. Těmito životními situacemi se tato osoba připravuje na svou profesi a své životní uplatnění.

*Dětem narozeným v dubnu bude přicházet do života tento druh situací: Pod vlivem tohoto období mladý jedinec pociťuje jistá omezení. Musí žít ve stabilitě, a pevně nohama na zemi. Přijdou situace, které budou chtít narušit stabilitu tohoto jedince. Tato duše, se musí naučit, vyrovnat se z nějakou situací, která ji zničí vše, na čem jí záleželo. Ztratí stabilní životní pozici. Měla by se naučit vyrovnat se s touto ztrátou, protože v dospělosti také něco ztratí. Tyto situace jsou jen učební látkou. Tato osoba bude konfrontována s finanční inteligencí. Měla by se naučit fungovat s financemi, naučit se  hospodařit s penězi. Čím lépe se to nyní naučí, tím v dospělém životě méně ztratí. Bude mít ulehčeno karmické zadání kolem financí. Pokud se nenaučí nakládat s penězi v duchovním dětství, čeká na tuto duši finanční krach v dospělosti. Hlídejte také zdravotní stav této osoby. Zejména pozor na úrazy a jiná omezení motoriky. Nedostatek lásky a pochopení, finanční problémy v rodině, rozchod rodičů, pocit bezmocnosti. Toto jsou situace, které učí tuto bytost, aby si v dospělosti uměla poradit c podobných situacích. Někdy musíme o něco přijít, abychom si uvědomili o co jsme přišli. Po této osobě se bude vyžadovat disciplína a řád. Musí umět pracovat se svou stabilitou.

*Dětem narozeným v květnu bude přicházet do života tento druh situací: V tomto období se mladý jedinec učí nenechat se nikým a ničím omezovat. Směřovat svou vlastní cestou, mít svoje zájmy. Budou ho provázet situace, které tuto osobu budou omezovat. Rodiče by měli své dítě naučit svobodě. Ovšem pozor, aby se z toho nestala anarchie. Je nutné, aby dítě uznávalo a akceptovalo pravidla. Tento jedinec cítí, jako by nemohl fungovat podle svého přání. Musí se naučit jít svou cestou a překonávat překážky. Razit si cestu kupředu. Tento jedinec nechce akceptovat, respektovat autority, nebo lidi, kteří ho vedou. Požadují svobodu, a také si jí berou. Hledají svojí vlastní cestu, která vede ke svobodě. Dělá si všechno po svém, někdy i formou rebelie. Tato osobnost se musí naučit, že každá cesta má svůj cíl. Bloudění bez cíle nevede k úspěchu. Měla by si uvědomit, co chce. Pokud bude utlačována, nastanou problémy, nevyspělá duše se vzpouzí. Volnost je třeba skloubit s disciplínou. Tyto osoby mají mnoho zájmů, cesty a cestování, umění, hudba, sport, přírodu a poznávání. Ideální bydlení je blíž přírodě, v rodinném domě, nebo možnost využívání zahrady, terasy. Období, které právě prožívají je učí, že až dospějí, dostanou pracovní pozici, ve které budou cestovat, podnikat, nebo sportovat. Budou mít volnou pracovní dobu, nebo dělat práci na cestách. Proto se musí naučit zacházet se svojí svobodou tak, aby přinášela štěstí.  

*Dětem narozeným v červnu bude přicházet do života tento druh situací: V tomto období je potřeba u mladého jedince budovat harmonii a soulad.Dát zázemí, lásku, a umět pochválit. Tato osoba bude chtít utíkat od problémům, nebo nějaké závislosti. Rodiče by měli rozpoznat talent svého dítěte a pokud je v něčem dobré, je nutné jej chválit. Tato nedospělá duše vyžaduje chválu a být milována. Pokud tomu tak nebude, bude to mít velký dopad na partnerské vztahy v dospělosti. V této době by měla rozvíjet svůj talent. Je nutné pochopit, že tento jedinec nemá závidět tomu lepšímu, ale učit se od něj. Dotáhnout se na jeho úroveň. Duše se připravuje, že až dozraje, dostane šanci ukázat svojí kreativitu. Tato duše je aktivní, tvořivá, a sportovně založená. Je nutné obklopit ji krásou, a také přírodou. Tento jedinec se musí naučit rozlišovat vztahy s rodinou, kamarády, a spolupracovníky. Všímat si, kteří lidé ho přitahují. Zde, v tomto období se zařazuje do skupinové aktivity, která mu bude v dospělosti velmi blízká. Duše se musí naučit vnímat své štěstí, pocity harmonie, důležitost rodinného soužití. Využije jeho kreativní talent. V tomto období se tento jedinec připravuje na dospělost, ve kterém bude využívat svojí kreativitu, umět se prosadit ve své práci s klienty nebo umělecké činnosti.

*Dětem narozeným v červenci bude přicházet do života tento druh situací: V tomto období se mladý jedinec musí naučit co je to spravedlnost. V této oblasti přijdou zkoušky, které prověří ho prověří. Zjistí, že bez práce není odměna, zdarma nic nedostane, a že výsledek konání je úměrný jeho snaze. Je to také období změny životní cesty. Duše bude konfrontována s událostmi, které nejsou spravedlivé. Můžou nastat problémy v rodině, zklamání v lásce nebo u kamaráda. Duše je pod vlivem fyzicky náročných situacích, kde se musí naučit zpracovat se svou intuicí a svými schopnostmi. Je přitahována situacemi, které jsou tragické, dramatické, tajemné, neobvyklé až okultní. Tyto jedinci se dostávají do stádia, kdy se mají učit samostatnosti. Budou se muset rozhodovat, a je na rodičích a okolním světě, aby zjistili, jak to daný jedinec cítí. Je nutné s tímto jedincem probírat jeho pocity. Rodiče by měli podporovat samostatnost u této osoby a dále ji rozvíjet. Zklamání, které přichází, učí tuto osobu vyrovnat se, se ztrátou někoho, či něčeho, na čem mu záleželo. Dostává jiný úhel pohledu na svět a přestane lpět a být závislé na okolním světě. Na rodičích je, aby uhlídali jeho dětskou nedospělou psychiku. Tento nedospělí jedinec se musí naučit naslouchat své podvědomí. Čím lépe se v tomto období naučí postarat se sami o sebe, tím jednodušeji se vyrovná s problémy a nespravedlností v dospělosti.

*Dětem narozeným v srpnu bude přicházet do života tento druh situací: V této životní etapě se řeší vztahy v rodině. Mladý jedinec se má naučit vnímat a řešit neshody na téma rodina, rodiče, a kolektiv ve kterém vyrůstá. Při těchto situacích vyrůstá silná individualita, a osobnost. Učí se, že je nutné v každé situaci zaujmout jednoznačný postoj. Tento stav tohoto jedince nutí, chovat se jako osobnost, která rozhoduje sama za sebe. Okolí ho bere jako sobě rovného. Vyrovnanost je nejdůležitějším tématem tohoto období. Zjistit, kdo je, a kým je. Na tohoto jedince působí velice silná energie. Učí se síle své osobnosti. Být úspěšný, schopný, mít bohatý potenciál a touhu po sebeuplatnění. Toto jsou hodnoty, se kterými se musí naučit zacházet, protože se rozvinou do neobvyklých rozměrů. Díky tomu může docházet k potížím ve vztazích. Jedinec touží jít vpřed, avšak má pocit, že mu okolí brání a omezuje ho. Hledáním nezávislosti, zejména nezávislých kamarádů a partnerů, výběr lidí, kteří ho obklopují, je ovlivněn zkušenostmi z minulých životů. Toto období osobu připravuje na dobu dospělosti, kdy bude vůdčí osoba. Musí se naučit umět zacházet se zodpovědností, vnímat autority, ale přitom sám být autoritou, protože v dospělosti bude něčím vynikat. Musí se naučit žít v blahobytu, umět přijímat, ale přitom zbytečně neplýtvat. Jít naproti svému úspěchu.

*Dětem narozeným v září bude přicházet do života tento druh situací: Vše co se děje v tomto období je učební látkou, jak být úspěšným jedincem. Díky vnitřní moudrosti, a vědomostí dosáhne tento člověk diplomatického jednání. Ideály sice přináší problémy, ale je nutné se nevzdávat, např. překážky ve vztazích. Dítě či mladý člověk v této etapě musí stát pevně nohama na zemi, hlídat si svůj zdravotní stav (zejména deprese, a stresy, někdy různé druhy izolace). Možná bude postaven do pozice, že okolo něj někdo řeší zdravotní stav. Zdraví je důležité téma této fáze vývoje. Bude postaven před situace, kdy musí rozvíjet své myšlení a rozum. Mentálně velice silné období pomůže duši rychleji vyspět. Otevírají se pro něj veškerá moudra vesmíru a celého světa. Je nutné věřit si, mít cíl a pozitivní myšlení. Tento jedinec si musí vybírat takové lidi kolem sebe, kteří ho nevtahují do problémů a problémových situací. Toto období dovolí, aby si tento člověk sáhnul na obrovskou duševní energii. Je pouze na něm, jestli jí využije, nebo zneužije proti sobě. Učit se, nebo někoho učit, duše se tímto připravuje na získávání informací v dospělosti, kdy bude předávat svojí moudrost. Čím vyšší vzdělání, tím se více otevírá moudrost. Je zde možné i napojení na zahraničí a cizinu. Tato osoba by měla studovat cizí jazyky. Je to velmi stará duše. Pod tímto vlivem je v těsném spojení se svým karmickým zadáním.  

Volejte (T-mobile) :736 20 15 87 (denně od 10-21 hodin), nebo pište na astrokarty@gmail.com Pokud chcete znát další cykly, které dítě/mladého jedince ovlivňují až do 35 let, nebo kdy dozraje jeho duše, a jaké životní situace ji budou provázet životem objednejte si „životní události“ v sekci nabízené služby https://www.astrokarty.cz/nabizene-sluzby/    

Daniela Hannah

Články

DVD kurz

DVD kurz

Kurz astronumerologie nově na DVD (DVD není určeno pro klasické DVD přehrávače, avšak pro přehrávání v počítači) Čas zrození je nejdůležitější údaj o člověku, udává to, co nám daly ''sudičky'' do do života.  Z data se dá zjistit, kdy dozraje duše, jak bude probíhat...

Rozhovor s intuitivní astroložkou Danielou Hannah

Rozhovor s intuitivní astroložkou Danielou Hannah

Podívejte se na rozhovor s Danielou Hannah na téma aktuálních konstelací astrologických a Černé luny a dalších aspektů. Témata partnerství, pěněz a aktuálního vlivu planet včetně Černé Luny. Video je níže.      ...

Pro firmy

Pro firmy

Přednášky na večírku Své služby nabízím i firmám. Mých služeb je možné využít třeba na firemních večírcích. Pokud máte chuť zpestřit zaměstnancům akci, mohu zde udělat přednášku, vést diskusi či provádět konzultace. Téma přednášky či diskuse: astrologie, aktuální...

Zdraví podle životních čísel

Zdraví podle životních čísel

Jak vypočítat své životní číslo? Základ je, vypočítat si své životní číslo a z jakých čísel je složeno. A jak na to?Sečtete všechna čísla a výsledek zredukujete na číslo 1 – 9, to je Vaše životní číslo. Například datum: 13.8.1965Součet: 1+3+8+1+9+6+5 = 33 3+3 = 6 toto...

Psáno ve hvězdách

Psáno ve hvězdách

Pozvedněme společně oči k nebesům a podívejme se, jak funguje život. Staří mistři astrologové uspořádali chronologii života jedince do pravidelně se opakujících životních témat, kterými neustále prochází a sbírá zkušenosti. Vše má svůj začátek a konec. Ovšem v...

CO JE  NUMEROLOGIE ?

CO JE NUMEROLOGIE ?

Numerologie je moderní označení pro výklady významu čísel. Její  název pochází z latinského numerus - číslo. Zkoumání čísel a jejich vibrací, má své kořeny v dávné minulosti. Již v biblických dobách lidé tušili, že čísla a jejich vibrace mají velký význam. Každá...

Výklad čísel

Výklad čísel

Číslo 1 – touha po úspěchu Číslo 2 -  touha po spojení, láska, manželství, partnerství, dualita Číslo 3 -  touha  projevit se, kontakty Číslo 4 -  touha žít aktivně, stabilita Číslo 5 -  touha po rozmanitosti, svoboda, změny, cesty Číslo 6 -  touha po harmonii, citové...