Blíženci

Sluneční karma –  motto: Pozvednout život

 

Vaším hvězdným znamením jsou Blíženci. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec, jako první pojem člověka se stará o komunikaci mezi lidmi. Vaším hlavním úkolem je se povznést nade vše zvířecí a pudové. Prvotní záměr karmy je – povznést se nad vše animální. Vesmír klade důraz na transformaci citů v myšlenky. Musíte víc než jiní přemýšlet, zvažovat, srovnávat a rozebírat. Hlavně se nenechat strhávat emocemi. Své pocity a nadšení musíte povznést na vyšší úroveň ducha.

Blíženci se pohybují mezi duchem a city, žijí rozpolcení mezi ušlechtilostí a nízkostí. Zeus, nejvyšší řecký bůh měl poměr s Ledou, manželkou smrtelníka. Zeus si vymyslel rafinovaný způsob, jak se přiblížit provdané a oddané Ledě. Proměnil se v Labuť. Nic netušící Leda vzala labuť k sobě, krmila ji, a mazlila se s ní. Po noci lásky měla Leda sexuální styk i s manželem. Po devíti měsících porodila dva syny. Jeden byl smrtelný a druhý po svém otci Zeusovi nesmrtelný.  Bratři se stali nerozluční a prošli spolu mnoho bojů. Když v boji padl jeden z bratrů, nesmrtelný bratr byl tak zoufalý, že se rozhodnul obětovat svou nesmrtelnost a následovat svého bratra do podsvětí. Taková láska sourozenců bohy dojala natolik, že Zeus dovolil zůstat spolu, a sice jeden den na Olympu a druhý den v podsvětí. Do nebe se oba dostali jako znamení Blíženců.

Rozpolcenost duše, potácení se mezi nebem a peklem. Jedna duše animální, instinktivní a druhá duše božská, vznešená. Ve Vašem životě jde o to, abyste se stali bytostí která kde za duchem a zůstává věrná.

Strach ze sexuality, z vášně se u Blíženců objevuje velmi často. Otec, muž z Vaší rodiny trpěl následky své smyslnosti, protože zemřelo žena, dítě nebo oba  (většinou na pohlavní chorobu, nebo jinou přenosnou nemoc.) Smyslnost a zároveň strach z ní zná každý Blíženec. Po otci jste zdědili dvě různé tendence. Vaším životním úkolem je naučit se s nimi správně zacházet. Zřeknutí se veškeré sexuality je nesprávné řešení. Lepší je ji přeměnit a zkrotit ji. Nenechte se od ní zotročit. Uspokojení vášně, spojenou s duchovní odpovědností. Blíženci musí krotit svoji vášeň, aby nemohla ovládnout Vašeho ducha.

Blíženec se má starat o všeobecné veselí, a dobrou náladu celé společnosti. Ti, kteří našli rovnováhu mezi oběma póly dovedou skvěle bavit své okolí. Vašim úkolem je bavit druhé a starat se o dobrou náladu druhých. Spojovat, povznášet a nadnášet. Odstraňovat bariéry mezi lidmi. Co jeden vydechne, druhý vdechne. Řeč jednoho proniká do uší druhého. Blíženci jako vzdušné znamení přenášejí slova a náladu od jednoho k druhému. Vyplňují prostor mezi lidmi.

Co máte společného s otcovým osudem? Musíte ho vykoupit. Musíte být ochotni dobrovolně nést otcův osud. I kdyby jste ho nemohli vystát, nebo už nežil, jste nerozlučně spjati. Karma proplétá Váš osud s rodičem.

Z přání otce a jeho předků jste přišli na tento svět právě v této době. Není náhoda, že Vám Vaši předkové určili Sluneční karmu Blížence. Musíte přijmout fakt, že Vás otec miluje, a miloval nade vše a Vy jste ochotni převzít  osud Blížence. Když se vzpíráte osudu, zdráháte se růst a opakujete chyby minulosti, jste pronásledováni karmou. Blíženci přicházejí na svět, aby život zbavili strnulosti a uzavřenosti. Učit se od svého okolí, neodmítat cizí vliv. Nenechat se svazovat rodinou, a rodinnými povinnostmi. Měli byste se vymanit z utlačujících životních poměrů.  Musíte být svobodní a volně dýchat. Blíženec považuje za svou povinnost opustit rodný dům a usadit se někde jinde. Unikat z omezujícího menšího kolektivu, navazovat kontakty s druhými. Váš důležitý karmický úkol zní: rozvíjet se prostřednictvím komunikace, výměny a vztahů k novým lidem. Vaše budoucnost je někde venku. Musíte zůstat pohyblivými, přibližovat se druhým. Když se stáhnete do ústraní, odděleni od přátel nemůžete završit svojí karmu. Nedosáhnete na skutečné štěstí. Pak se bojíte svého okolí, jste nedůvěřivý a neschopní navazovat upřímné vztahy. Někdy můžete být silně ovlivněni svojí karmou z minulých životů, že nejste schopni se někde usadit, nevíte kam patříte a kde máte své kořeny. Proto se nemůžete odtrhnout z bezvýchodných vztahů, jste zklamáni a uzavíráte se do ústraní. Nevykoupená karma může Blížence zavést k tomu, že se zaplétá do nešťastných afér, nevědomě k sobě poutáte nevhodné partnery. Ve ztroskotaném soukromém životě totiž vždy vězí nevědomí záměr uniknout omezující minulosti a povznést se nad ni.

Člověk ničí, aby se osvobodil.Toto osvobození může skončit finanční zkázou, a velkým životním krachem. Nevědomky se můžete vrhat do záhuby, abyste na troskách postavili něco nového. Jako byste nejprve museli vypálit a srovnat se zemí dům, a poté teprve na jeho základech vybudovat palác. Blíženci se někdy vrhají do zmatku, neschopní trvalých vztahů ke druhým mají předka samotáře, asociála, ztroskotance, černou ovci rodiny, či kriminálníka. Pak přejímají z minulosti štafetu  rodiny. Duše si hledá takovou rodinu, kde může rozvinout své předurčení. Blíženec, který se vyžívá v chaosu, opakuje téma dřívějšího života, kde byl odsouzen, potrestán a možná dokonce  zlikvidován. Nyní musí pokračovat ve své karmě i když tato cesta nikam nevede. Taková duše si  vybere rodinu, kde žil, nebo žije nějaký vyděděnec, aby mu dělal posilu. Pak je třeba jít po stopě minulosti a zkoumat Váš rodokmen. Najít takového předka, který Vaší rodinu zruinoval a smířit se s tím. Neboť právě tato osoba bude zdrojem prokletí. Nevědomky se s ní ztotožňujete a vydali jste se po podobné cestě. Toto prokletí zlomí jen duchovní spojení c vyděděncem a pokusit se o usmíření s touto duší. Jediné řešení je vzdát poctu tomuto člověku a zároveň vlastním inkarnacím. Milovat  vyděděnce takového jaký je, byl. Patří do Vaší rodiny stejně jako Vy. Ať spáchal cokoli. Jeho činy jsou podnětem pro Vás, abyste dokázali napravit minulé chyby.

Nejhorší je, když tato černá ovce rodiny je vlastní otec. Blíženci mívají dost často narušený vztah k otci. Zrozenec Blížence si vybral otce, který vložil dítěti veselost, lehkost, komunikativnost, touhu po svobodě a sám je mu příkladem. Matka si ho neváží, protože je špatným otcem, a tak vyprovokuje roztržku mezi otcem a dítětem. Zde je nutné pochopení. Pak může nastat vykoupení karmy. Muži, kteří zplodili Blížence žijí před narozením dítěte svobodný, lehkomyslný život. Necítí se stvořeni pro pevné vztahy. Pak je najednou jejich život poznamenám péčí o rodinu. Takový otec nevědomky  předává na svého potomka své karmické zatížení. Ať dítě vede takový divoký život, bez starostí jako on. Dává mu to, čeho on sám se musel vzdát. Nemůžete se vymanit z vůle svého otce, či předků. Proto nemáte lehkou karmu. Na jedné straně je osvobození ze zastaralého, omezujícího  a na straně druhé cesta ke svobodě, zmatek, propast, do které můžete spadnout. Musíte se proto opatrně pohybovat vpřed mezi nebezpečími, strnulostí a chaosem. Je to cesta umělců a jedinců snažících se vymanit z konvence. Tato cesta dává lidskému životu lesk a slávu.